Godziny otwarcia – pn-pt: 8:00 – 16:00

Uzyskaj pomoc 502 020 259 (info/przyjęcia), 504 112 030  (info/przyjęcia), (22) 674 74 42 (info)

How can we help you?

Zadzwoń
502020259

Projekt „Wartość, Terapia, przywilej”

Projekt był adresowany do mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności oraz instytucji sektora publicznego zaangażowanych w proces inkluzji społecznej osób opuszczających zakład penitencjarny po odbyciu kary (MOPS, Urząd Dzielnicy, Areszt Śledczy Warszawa Grochów, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Warszawa, Jednostka Pomocnicza IGB Mazovia).

Projektem zostało objętych 30 mężczyzn osadzonych (w 2 edycjach po 15 osób) oraz 5 instytucji, które lokalnie zostaną zaangażowane w tworzenia partnerstwa i budowania podstaw pod wspólne działania umożliwiające rozwój ekonomii społecznej w regionie. Beneficjenci mieli możliwość nabycia nowych umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy oraz umiejętności w zakresie podstaw zarządzania, marketingu i finansów na poziomie niezbędnym do budowania własnego przedsiębiorstwa społecznego. W projekcie główny nacisk został położony na takie zmodyfikowanie predyspozycji osadzonych, aby nie mieli obaw w podjęciu samodzielnej próby organizacji przedsiębiorstwa społecznego lub własnej działalności gospodarczej po opuszczeniu zakładu karnego. Ich obecne kwalifikacje są zdezaktualizowane, a sytuacja społeczna praktycznie pozbawia ich szans na aktywne poszukiwanie i zdobycie pracy, tym samym skazuje na społeczną marginalizację. Mogą podjąć pracę nawet fizyczną, ale robią to najczęściej na czarno, nie biorąc pod uwagę faktu, iż organizacja i praca w grupie (nawet jako grupa byłych osadzonych) mogą podejmować samodzielnie pracę i występować jako podmiot gospodarczy.

Celem głównym projektu było zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia i inkluzji społecznej przez osoby osadzone odbywające karę pozbawianie wolności oraz edukacja i upowszechnianie idei ekonomii społecznej jako narzędzia outplacementu osób opuszczających zakład karny.

Projekt w celach szczegółowych miał za zadanie wzmocnić zawodowy i osobisty potencjał beneficjentów poprzez wzrost ich kompetencji i samooceny oraz zbudować poczucie jedności w celu podjęcia pracy zespołowej. Projekt umożliwił zdobycie wiedzy kluczowej w zakresie podstaw ekonomii społecznej oraz pokazał możliwości budowania wspólnego przedsięwzięcia biznesowego (ekonomia społeczna). Tym samym uzyskanie niezbędnego minimum jako bazy społecznej i materialnej do dalszego życia „zgodnie z prawem” bez powrotu na drogę przestępczą.

Podjęte przez Fundację działania i przyjęta metodyka szkoleń (m.in. wsparcie psychologa, budowanie właściwych postaw i zachowań społecznych – terapia zachowań agresywnych, rozwiązywanie konfliktów) będą kształtowały właściwą postawę na rynku pracy, ale także umiejętność pracy zespołowej i budowanie swojej przyszłości o siłę i doświadczenie grupy. Wyłonienie liderów zespołu (w każdej edycji) pozwoli w przyszłości, w oparciu o zbudowane partnerstwo, stworzyć zarówno podmiot ekonomii społecznej jak i rynek dla oferowanych przez ten podmiot usług (umiejętności zespołu – jako podstawa profilowania działalności przyszłego podmiotu), wsparty działaniem instytucjonalnym.

Wartością dodaną, będzie tworzenie przyjaznej atmosfery wokół osadzonych i ich działalności także w kontekście budowania przyzwolenie społecznego na ich pełną readaptację społeczną (konferencja + koncert). Także jako element przełamywania stereotypów postrzegania osób osadzonych – jako grupy niezdolnej do podjęcia jakiejkolwiek społecznie użytecznej działalności i realnej egzystencji na wolności zgodnie z prawem.

Przygotowanie banerów reklamowych na potrzeby projektu

„WARTOŚĆ. TERAPIA. PRZYWILEJ”

realizowanego w ramach programu FIO 2013.

W ramach projektu „Wartość. Terapia. Przywilej”. Fundacja przygotowała banery promocyjne informujące o realizacji projektu oraz jego głównych założeniach.

Działanie było zrealizowane w ramach projektu „Wartość, terapia, przywilej. Ekonomia społeczna jako element resocjalizacji i aktywizacji zawodowej osób osadzonych” – realizowanego dzięki dofinansowaniu z rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013 na podstawie umowy z MPiPS umowa numer: 235_I/13

Działanie było zrealizowane w ramach projektu „Wartość, terapia, przywilej. Ekonomia społeczna jako element resocjalizacji i aktywizacji zawodowej osób osadzonych” – realizowanego dzięki dofinansowaniu z rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013 na podstawie umowy z MPiPS umowa numer: 235_I/13

Przygotowanie materiałów promocyjnych do projektu: ulotka i broszura promocyjna.

W ramach projektu „Wartość. Terapia. Przywilej”. Fundacja przygotowała materiały promocyjne informujące o realizacji projektu oraz jego głównych założeniach.


Działanie było zrealizowane w ramach projektu „Wartość, terapia, przywilej. Ekonomia społeczna jako element resocjalizacji i aktywizacji zawodowej osób osadzonych” – realizowanego dzięki dofinansowaniu z rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013 na podstawie umowy z MPiPS umowa numer: 235_I/13

20.12.2013r. Konferencja „Perspektywa integralnokulturowa w relacjach funkcjonariusz- osadzony”

Dnia 20.12.2013 r.. odbyła się konferencja pt. „Perspektywa integralnokulturowa w relacjach funkcjonariusz- osadzony” zorganizowana przez Fundację „Pomoc Potrzebującym” oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Służby Więziennej, którzy na codzień pracują z osadzonymi – kierownicy działów, koordynatorzy, dowódcy zmian, wychowawcy, psychologowie i oddziałowi, dyrektorzy jednostek penitencjarnych podlegających pod Okręgowy Inspektorat Służby Więzeinnej w Warszawie, wykładowcy akademiccy, przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz więziennictwa oraz przedstawiciele Policyjnej Izby Dziecka i Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji.

Resocjalizacja penitencjarna to inwestycja rozwojowa w potencjały więźniów. To rozwój, nie przymus, jest istotą oddziaływań penitencjarnych”

– Marek Konopczyński, prof. PEDAGOGIUM

Konferencja miała charakter szkoleniowy, którego celem było podnoszenie kompetencji i świadomości funkcjonariuszy na temat poprawnych relacji z osadzonymi.

Dzięki wystapieniom psychologów, pedagogów, karnistów oraz więzienników spotkanie zakończyło się dyskusją na temat możliwści i ograniczeń dzisiejszych funkcjonariuszy.

Zagadnienia, które zostały poruszone przez prelegentów dotyczyły agresji, izolacji więziennej, skuteczności resocjalizacji, bezpieczeństwa osadzonych, odpowiedzialeności funkcjonariuszy oraz przede wszystkim poprawnych relacji, które stwarzają możliwość oddzaiływania i dążenia ku lepszemu pomimo ograniczeń prawnych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za udział oraz zaangażowanie.

Szczególne podziękowania dla wykładowców:

Pana prof. PEDAGOGIUM Marka Konopczyńskiego,

Pani prof. KUL Iwony Niewiadomskiej,

Pana mgr Jana Gołębiowskiego,

Pani prof. PEDAGOGIUM Beaty Marii Nowak,

Pani prof. PEDAGOGIUM Ireny Mudreckiej,

Pana dr Tomasza Przesłwskiego,

Pani Dyrektor Okręgowiego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie płk Anny Osowskiej- Rembeckiej;

Działanie było zrealizowane w ramach projektu „Wartość, terapia, przywilej. Ekonomia społeczna jako element resocjalizacji i aktywizacji zawodowej osób osadzonych” – realizowanego dzięki dofinansowaniu z rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013 na podstawie umowy z MPiPS umowa numer: 235_I/13.

20.12.2013r. Świąteczne paczki dla dzieci oraz osadzonych

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz w ramach realizowanego projektu „Wartość. Terapaia. Przywilej”. dla osób osasdzonych odbywających karę pozbawienia wolności Fundacja „Pomoc Potrzebującym” przygotowała słodkie paczki dla dzieci oraz jednego z ich rodziców, pzostającego w zakładzie karnym.

Paczki zostały przekazane w ramach spotkania integracyjnego „Mikołjaki bez Granic” organizowanwego wraz z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej oraz w ramach cyklicznie organizowanego i wspieranego przez nas programu „Ojciec-mur-dziecko.”

Takie paczki są niejednokrotnie jedynym elementem pamięci o dzieciach, jaką mogą okazać osadzeni swoim pociechom. Ze względu na fakt odbywania kary pozbawienia wolności nie mogą kupić takich prezentów osobiście, ale za naszym pośrednictwem mogą wyrazić swoją miłość i przywiązanie do dzieci. To także ważny element resocjalizacji i oswajania przez dzieci tak trudnej przestrzeni jaką jest zakład karny. W neutralnej przestrzeni łatwiej uzyskać konieczny kontakt z dzieckiem i oczekiwaną bliskość.

Dla beneficjentów projektów to także szansa pokazanie postępów jakie uczynili i zmiany jaka staje się ich udziałem. Dlatego te spotkania są ważnym elementem działań projektowych.

Działanie było zrealizowane w ramach projektu „Wartość, terapia, przywilej. Ekonomia społeczna jako element resocjalizacji i aktywizacji zawodowej osób osadzonych” – realizowanego dzięki dofinansowaniu z rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013 na podstawie umowy z MPiPS umowa numer: 235_I/13

06.12.2013r. „,MIKOŁAJKI BEZ GRANIC”

06.12.2013r. odbyła się coroczna impreza Mikołajkowa dedykowana dzieciom skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, dzieciom funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej i podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo.

Udział Fundacji w przygotowaniu oraz organizacji imprezy był w tym roku bvardzo duży.

Udział w Mikołajkach wzięli goście zaproszeni tacy jak: Pan Burmistrz Dzielnicy Bemowo, Dyrekcja Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, Dyrekcja Aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce oraz Kierownictwo Oddziału Zewnętrznego w Warszawie Bemowie i Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „Mazovia”.

Atrakcje przygotowane dla dzieci zapewniły świetną zabawę. Liczne konkursy prowadzone przez animatorów takie jak malowanie twarzy, zdobienie pierników, zabawy na scenie czy pokaz tańca współczesnego wywołały uśmiech nie tylko najmłodszych, ale również rodziców i opiekunów. Zabawę uświetnił pokaz breakdance oraz występ teatralny grupy osadzonych z OZ Bemowo przygotowany pod opieką pracownika Fundacji.

W trakcie trwania Mikołajek wszyscy chętnie korzystali ze słodkiego poczęstunku przygotowanego przez Fundację, a zabawa zakończyła się przybyciem długo wyczekiwanego przez dzieci Mikołaja, który rozdał wszystkim prezenty.

„Mikołajki bez granic” to inicjatywa mająca na celu podkreślenie potrzeby zniesienia podziałów wywołanych brakiem tolerancji czy statusem społecznym, a wszystkie dzieci traktowane być powinny z należytą dla nich taką samą miłością i szacunkiem.

Działanie było zrealizowane w ramach projektu „Wartość, terapia, przywilej. Ekonomia społeczna jako element resocjalizacji i aktywizacji zawodowej osób osadzonych” – realizowanego dzięki dofinansowaniu z rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013 na podstawie umowy z MPiPS umowa numer: 235_I/13

06.10.2013 – 10.10.2013 r. – Wizyta studyjna we Wrocławiu.

ZK nr 1 Wrocław oraz Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom”.

W ramach projektu „Wartość, terapia, przywilej. Ekonomia społeczna jako element resocjalizacji i aktywizacji zawodowej osób osadzonych” realizowanego dzięki dofinansowaniu z MPiPS z programu rządowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich nasza Fundacja wraz z zaproszonymi gośćmi (przedstawiciele instytucji wspierajacych lub uczestniczących w procesie inkluzji społecznej czyli aktywnego powrotu byłych więźniów do życia społecznego) uczesnticzyli w wizycie studyjnej połączonej z warsztatami w ZK Wrocław 1 oraz Stowarzyszeniu „Ludzie Ludziom” z Wrocławia.

ZK nr 1 we Wrocławiu

ZK Wrocław Nr 1 – więzienie przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu. Zbudowane w 1895 r. według projektu Maxa Lebena i Heinricha Butza. W latach 1917–1919 była tu więziona Róża Luksemburg. W III Rzeszy poza lokalnymi więźniami przebywali tu kolejno: Czesi po aneksji 1939 r. Polacy z terenów wcielonych do Reszy i ukarani robotrnicy przymusowi, obywatele krajów Europy Zachodniej. Do 1945 r. w więzieniu wykonywano wyroski śmierci (przy pomocy gilotyny). Podczas wojny zginęło tu 869 osób, w tym wielu Czechów i Słowaków oraz Polaków.

Po wojnie w więzieniu przetrzymywano członków organizacji niepodległościowych, z których wielu rozstrzelano, część zmarła z powodu złych warunków. Od 1945 r. do 1989 r. wykonywano tu wyroki śmierci (przez rozstrzelanie i powieszenie).

Obecnie zakład zamknięty dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy oraz dla młodocianych z oddziałami: aresztu śledczego dla mężczyzn i kobiet oraz oddziałem półotwartym i dwoma oddziałami terapeutycznymi: dla uzależnionych od alkoholu oraz uzależnionych od środków odurzających.

Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom”

Stowarzyszenie jako jedna z niewielu na terenie Dolnego Śląska, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z bezdomnymi osobami opuszczającymi jednostki penitencjarne. Bezdomność pojmowana jest tu jako brak możliwości powrotu do miejsca zamieszkania sprzed okresu osadzenia w jednostce penitencjarnej m.in. ze względu na charakter popełnionego czynu, niechęć rodziny lub inne czynniki obiektywne tj. patogenne środowisko. Zmiany w zastanej przestrzeni społecznej, nie tylko na podłożu rodzinnym, ale również polityczno-gospodarczym, cywilizacyjnym, industrialnym, postępem technologicznym, a także nieumiejętnością poruszania się w niej powodują poczucie bezradności, wyobcowania, frustrację, rozdrażnienie, a w końcu chęć powrotu do opuszczonego miejsca w strukturze społecznej. Pozbawiona pomocy i wsparcia jednostka powraca do nawyków i stylu życia, który jest jej dobrze znany, a więc daje poczucie akceptacji i bezpieczeństwa. Najczęściej jest to jednoznaczne z powrotem do środowiska, z którego trafiła do placówki penitencjarnej oraz na drogę przestępstwa. Misją społeczną Stowarzyszenia, niezmiennie od blisko już 15 lat, jest pomoc człowiekowi zagubionemu we współczesnym świecie. Jej uzewnętrznieniem zaś jest inicjowanie pozytywnych zmian u osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Stowarzyszenie prowadzi domy opieki socjalnej dla osób opuszczających zakład karny. Jednocześnie prowadzi programy aktywizacyjne dla osadzonych w zakładach karnych jak i osób opuszczających zakłady karne. Ich misja jak i formy działalności są bardzo zbliżone do naszych.

Spotkanie i wspólne warsztaty były okazją do wymiany doświadczeń, ale też próbą budowania wspólnego frontu i współdziałania w zakresie pomocy dla osób odbywajacych karę i opuszczających zakład karny. W wizycie studyjnej uczestniczyli: przedstawiciele służby więziennej z Warszawy (OISW Warszawa, AŚ Warzawa Grochów, ZK Warszawa Białołęka, AŚ Warszawa Białołęka, OZ Bemowo oraz funkcjonariusze służby więzinnej z ZK nr 1 z Wrocławia oraz pracownicy Stowarzyszenia Pomocy „Ludzie Ludziom”. Oczywiście w warsztatach jako prowadzący, moderatorzy oraz uczestnicy wzięli udział przedstawiciele Fundacji „Pomoc Potrzebującym”.

Wizyta studyjna była realizowana w ramach projektu „Wartość, terapia, przywilej. Ekonomia społeczna jako element resocjalizacji i aktywizacji zawodowej osób osadzonych” – realizowanego dzięki dofinansowaniu z rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013 na podstawie umowy z MPiPS umowa numer: 235_I/13

28.08.2013 – 01.09.2013 r. Wizyta studyjna w Fundacji „Być Razem” w Cieszynie

W ramach projektu „Wartość, terapia, przywilej. Ekonomia społeczna jako element resocjalizacji i aktywizacji zawodowej osób osadzonych” realizowanego dzięki dofinansowaniu z MPiPS z programu rządowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich nasza Fundacja wraz z zaproszonymi gośćmi (przedstawiciele instytucji wspierajacych lub uczestniczących w procesie inkluzji społecznej czyli aktywnego powrotu byłych więźniów do życia społecznego) uczesnticzyli w wizycie studyjnej połączonej z warztatami w Fundacji „Być Razem” w Cieszynie. Fundacja – wraz ze współdziałającymi z nią podmiotami ekonomii społecznej – jest przykładem dobrych rozwiązań w zakresie wdrażania ideii ekonomii społecznej w praktyce.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” powołana została w 2007 roku przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” z Cieszyna. Jej idee wynikają w dużym stopniu z doświadczeń Stowarzyszenia, jednak zakres działalności poszerzony został o prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego, wspieranie spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych, firm nastawionych również na działalność o charakterze społecznym, stowarzyszeń oraz innych form aktywności społecznej, budowanych na wartościach solidarności, wzajemności i współdziałania.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” z Cieszyna realizuje liczne projekty ukierunkowane na aktywizację osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez pracę i edukację. Tworząc nowe miejsca pracy w prowadzonym przez siebie przedsiębiorstwie społecznym, wspieramy powrót do społeczeństwa osób zagrożonych marginalizacją.

Na terenie Fundacji działają różne formy aktywności gospodarczej umożliwiające łączenie ekonomii z działaniami na rzecz innych. To nie tylko przedsiębiorstwa społeczne, ale też działalność gospodarcza – umożliwiające pozyskiwanie funduszy na wspieranie coraz większej liczby osób potrzebujących pomocy, narażonych na wykluczenie społeczne. Obecnie w ramach Fundacji działa sieć warsztatów w tym: stolarnia, ślusarnia, pralnia wodna i chemiczna oraz trzy spółdzielnie socjalne: „Nowy Horyzont” (usługi porządkowe), „Super Smak” (gastronomia) i „Lilai Design” (krawiectwo). Fundacja posiada nowoczesne centrum szkoleniowo-konferencyjne.

Fundacja powołana została przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, które prowadzi w Cieszynie kompleksowy system zabezpieczenia społecznego. Stowarzyszenie jest laureatem prestiżowej nagrody TOTUS 2009 przyznawanej instytucjom oraz osobom, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do podkreślenia wartości człowieka. Ponadto Stowarzyszenie zostało umieszczone w Atlasie Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznych i tym samym uznane przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych za modelowy przykład przedsięwzięcia, które realizuje cele społeczne łącząc je skutecznie z działaniem rynkowym.

W ramach wizyty odwiedziliśmy podmioty współdziałające z Fundacją, które zostały przez nią powołane lub działają w ramach jej struktur. Wizyta obfitowała w warsztaty, dyskusje i prezentacje. 3 dni, które spędziliśmy w Fudnacji stały się punktem wyjścia do rozważań na temat celowości i potrzeby funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych – także w odniesieniu do osób szczególnie narażonych na wykluczenie jakimi są osadzeni. Przyjęte przez Fundację i stowarzyszenie rozwiązania stały się świetnym tematem do dyskusji i wymiany doświadczeń, tym cenniejszym, iż nasza organizacja – zatrudnia osadzonych, nie tylko w okresie odbywania kary, ale także po jej zakończeniu. Model ekonomii społecznej, jako forma zatrudnienia osób wykluczonych, jest jednym z rowiązań rozważanych przez naszą organizację, przy tworzeniu nowych miejsc pracy dla osób opuszczających zakłady karne po odbyciu kary pozbawienia wolności.

Wizyta studyjna była realizowana w ramach projektu „Wartość, terapia, przywilej. Ekonomia społeczna jako element resocjalizacji i aktywizacji zawodowej osób osadzonych” – realizowanego dzięki dofinansowaniu z rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013 na podstawie umowy z MPiPS umowa numer: 235_I/13

 

Szukasz domu opieki?

Zadzwoń 502020259
Zainteresowanych warunkami przyjęcia i ogólnym opisem placówki zapraszamy do kontaktu.
a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved. Powered by Visomedia.pl