Godziny otwarcia – pn-pt: 8:00 – 16:00

Uzyskaj pomoc 502 020 259 (info/przyjęcia), 504 112 030  (info/przyjęcia), (22) 674 74 42 (info)

How can we help you?

Zadzwoń
502020259

Pomoc potrzebującym

Fundacja Pożytku Publicznego

ustanowiona została wolą Fundatorów

Małgorzaty Kamińskiej oraz Barbary Marczak, aktem notarialnym z dnia 17 października 2002 roku.

Nasz główny cel:

Uczynić starość godną i piękną

Dzięki stałej, systematycznej, kompleksowej oraz wieloaspektowej pomocy i wsparciu osób niesamodzielnych na każdym etapie ich życia – zarówno w formie opieki stacjonarnej jak i domowej.

Misja Fundacji:

poprawa jakości życia osób starszych

Poprzez budowanie spójnego systemu opieki nadbosobami niesamodzielnymi. Godna opieka nad osoba starszą jest dla nas punktem wyjścia do poszukiwania rozwiązań kompleksowych w tym poszerzania oferty rynku pracy o wykwalifikowaną kadrę gotową wykonywać w pełni profesjonalne usługi opiekuńcze. Poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób wykluczonych i likwidowanie szarej strefy na rynku usług opiekuńczych działamy zarówno w kierunku poprawy jakości świadczenia usług opiekuńczych w Polsce jak i ograniczenia bezrobocia.

Zarząd fundacji

Jerzy Kamiński - Prezes Fundacji
Barara Marczak - Wiceprezes Fundacji

O Fundacji

Specjalizujemy się w realizacji działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, ale także zgodnie ze statutem realizujemy działania mające na celu przeciwdziałanie bezrobociu i wszelkim patologiom społecznym.

Prowadzimy placówki opiekuńcze dla osób starszych i  niesamodzielnych na warszawskim Targówku. Nasza główna placówka, gdzie mieści się również siedziba Fundacji (administracja) znajduje się przy ul. Oliwskiej 5, druga placówka przy ul. Kiejstuta 1. W placówkach przebywa obecnie ponad 190 osób w opiece stacjonarnej, całodobowej. Większość pensjonariuszy naszych placówek to osoby nie tyle samotne, co chore i zniedołężniałe. Ponad 65% z nich to osoby leżące.

Nasza organizacja posiada obecnie 2 placówki opiekuńcze w Warszawie, w których przebywa docelowo 200 osób (95/100 osób na obiekt) w stanach średnio ciężkich i ciężkich, w stanach paliatywnych, nowotworowych i z oznakami chorób psychosomatycznych (choroba Alzheimera, otępienie starcze, demencja). Nasze placówki są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdują się w nich pokoje 2, 3 i 4 osobowe. Placówki posiadają własną kuchnię, pralnię, magiel, sale świetlicowe, sale konferencyjne, sale rehabilitacyjne z pełnym wyposażeniem. Proponujemy pensjonariuszom pełną opiekę lekarską i pielęgniarską oraz zajęcia rehabilitacji i terapii zajęciowej.

Opiekę sprawują: kadra lekarska (lekarz pierwszego kontaktu, lekarz neurolog), kadra specjalistyczna (psycholog, dietetyk), kadra pielęgniarska (wykwalifikowane pielęgniarki z prawem do wykonywania zawodu), kadra pomocnicza (wykwalifikowane opiekunki osób starszych), kadra szkoleniowa (trenerzy różnych specjalności realizujący projekty społeczne na rzecz osób potrzebujących), administracja oraz personel techniczny. Budżet za rok 2014 r, zamknął się kwotą 6,5 mln złotych. Jesteśmy organizacją o stabilnym budżecie, z gwarancją płynności finansowej. Dobrą rodzinną atmosferę, profesjonalizm usług, oddanie i empatię dla podopiecznych gwarantuje zgrany i oddany personel – zarówno ten opiekuńczy sprawujący bezpośrednią opieką nad podopiecznymi jak administracyjno-merytoryczny odpowiedzialny za realizację działań bieżących, wsparcie aktywizacyjne i pozyskiwanie funduszy.

Na potrzeby aktywizacji pozyskujemy środki publiczne na rzecz osób potrzebujących pomocy (osoby starsze, bezrobotni, osoby osadzone – odbywające karę pozbawienia wolności i ich rodziny). Przez ostatnie 8 lat pozyskaliśmy środki publiczne na łączną kwotę ponad 1,2 mln złotych. Wszystkie środki zostały prawidłowo rozliczone i spotkały się z dużym zainteresowaniem grantodawców oraz szerokim odzewem społecznym.

W chwili obecnej nasza Fundacja jest jedną z nielicznych organizacji, która na taką skalę (ponad 190 łóżek stacjonarnych w opiece całodobowej) zajmuje się kompletną, ukierunkowaną opieką nad ludźmi starszymi i schorowanymi, samotnymi, upośledzonymi nie tylko psychicznie, ale i fizycznie.

Głównym zadaniem naszej Fundacji jest złamanie stereotypu w postrzeganiu ludzi starszych i ich roli w społeczeństwie. Jednocześnie kompleksowa opieka nad osobami starszymi stanowi dla nas punkt wyjścia do szerokiej działalności społecznej. Wyzwaniem jest dla nas budowanie spójnego systemu aktywnej, kompleksowej opieki nad osobami starszymi w oparciu o aktywizację społeczno-zawodową osób wykluczonych – w tym osadzonych (11 lat współpracy z jednostkami penitencjarnymi na terenie okręgu warszawskiego). Jest to krok w kierunku likwidacji szarej strefy w segmencie usług opiekuńczych w Polsce, a jednocześnie szansa na efektywną inkluzję społeczną osób pozostających od wielu lat na marginesie rynku pracy.  

W opiece nad osobami starszymi wychodzimy od koncepcji jakości życia i wieloaspektowości opieki –  angażującej wszystkie obszary aktywności osób starszych. Pobyt w domu opieki to nie jest i nie musi być ostateczność. Wobec obciążeń fizycznych i społecznych jakie niesie ze sobą profesjonalna opieka nad osobami starszymi – umieszczenie osoby w domu opieki to może być akt humanitaryzmu, dający osobom starszym poczucie bezpieczeństwa, a przy wsparciu rodziny – poczucie bycia nadal kochanym i potrzebnym. Dążymy do tego, aby placówki opiekuńcze były traktowane z odpowiednim, zasługującym na to szacunkiem.

Nasza organizacja od 11 lat współpracuje ze służbą więzienną w okręgu warszawskim. W naszych placówkach przy sprawowaniu opieki nad osobami starszymi pracuje 75 osadzonych (30 kobiet oraz 45 mężczyzn). W ramach naszej działalności w ramach pomocy postpenitencjarnej udzielamy wsparcia zarówno osobom osadzonym odbywającym karę pozbawienia wolności jak i ich rodzinom (wsparcie rzeczowe, zakup leków, paczki odzieżowe, żywnościowe i szkolne dla dzieci). Osadzeni mają okazję nie tylko aktywizować się zawodowo w kierunku wykonywania zawodu opiekuna osób starszych, ale także społecznie – biorąc udział w różnego rodzaju formach terapii organizowanych na terenie zakładów karnych: warsztaty zastępowania agresji, arteterapia (warsztaty edukacyjno-artystyczne), muzykoterepia, zajęcia sportowe i kluby aktywności (filmowy, szachowy itp.). Dla osadzonych to jedyna forma rozwoju i odbudowywania swojej tożsamości w ramach odbywania kary, a praca to nie tylko proces resocjalizacji, ale zadośćuczynienia społecznego. Opieka nad osobami starszymi staję się nie tylko formą pracy w aspekcie socjologicznym, ale także formą terapii, przemiany i kształtowania na nowo postawy społecznej. Tak forma resocjalizacji poprzez pracę przynosi znaczące efekty. W ciągu 11 lat współpracy ze służbą więzienną – 440 osadzonych kobiet pracowało w naszych placówkach. ŻADNA z nich nie powróciła do zakładu karnego, a procent powrotności do zakładów karnych (tzw. recydywa) w ramach prowadzonego przez naszą organizację procesu aktywizacji społecznej więźniów wynosi 0%. W Polsce recydywa utrzymuje się na stałym poziomie około 55%. To świadczy o skuteczności przyjętej przez nas metody.

Głównym zadaniem naszej Fundacji jest złamanie stereotypu w postrzeganiu ludzi starszych i ich roli w społeczeństwie. Zadanie to jest nie łatwe, bo trudno złamać kanon zachowań wobec ludzi starszych, którzy „swoje już przeżyli” i w związku z tym są… zbyt starzy by okazali się godni zainteresowania. Starość wedle tych zachowań nie jest trendy, starość jest PASSE.

Dzieci wzbudzają w nas naturalne współczucie i uśmiech na twarzy, natomiast ich dziadkowie niejednokrotnie spotykają się z odrzuceniem i brakiem akceptacji w związku ze swym wiekiem, a co za tym idzie jego oznakami – zmieniającym się wyglądem czy też oznakami postępujących chorób jak miażdżyca, demencja czy też Alzheimer lub choroba Parkinsona. Ludzie starsi są podwójnie narażeni na odrzucenie ze względu na sam wiek, jak i jego symptomy – narastające zniedołężnienie zarówno fizyczne jak i psychiczne.

Naszym zadaniem jest przywrócenie tych ludzi społeczeństwu. To nie jest łatwe, bo trudno rywalizować w walce o pomoc z… dziećmi, ale staramy się przełamywać stereotypy udowadniając, że pomoc ludziom starszym ma głęboki sens. Każda grupa społeczna bez względu na wiek powinna mieć swoje miejsce w przestrzeni obywatelskiej aktywności a ich rola nie powinna się jedynie ograniczać do… snucia wspomnień i walką z przeciwnościami losu wynikającymi z wieku lub choroby. Swoimi działaniami udowadniamy, że każdy ma prawo do aktywności i godnego życia, nie polegającego jedynie na zabezpieczeniu bezpieczeństwa zdrowotnego i opiekuńczego. W tym celu aktywizujemy rodziny, opiekunów i wolontariuszy by włączali się w opiekę nad osobami starszymi, tworząc zaplecze do zabezpieczenia wsparcia społecznego dla osób niesamodzielnych. Korzystamy z doświadczeń innych organizacji i krajów Uni Europejskiej (model niemiecki i model włoski).

Istnienie naszej Fundacji potwierdza niestety smutną tezę, że społeczeństwo polskie nieuchronnie i nieustannie się starzeje. Ilość osób zgłaszających się do nas, konieczność nieustannego powiększania naszej bazy lokalowej, przystosowywania kolejnych pomieszczeń do standardów i wymogów sanitarnych, związanych z prowadzeniem tego rodzaju placówek, wcale nas nie cieszy – wskazuje tylko na rosnący z tygodnia na tydzień problem – niemożności rozwiązania przez nas młodych, problemu opieki nad starzejącym się pokoleniem naszych ojców i dziadków. Jeszcze całkiem niedawno, oddawanie bliskich do domu opieki było piętnowane przez bliskich, przyjaciół czy znajomych rodzin. Dzisiaj dla wielu to konieczność. Trudna, ale niezbędna dla racjonalizacji opieki i gwaranacji bezpieczeństwa w chorobie dla bliskich. Edukacja rodzin i opiekunów to także element naszej pracy. Rośnie przyzwolenie społeczne na umieszczenia osób starszych w domu opieki. Jednocześnie zrozumienie dla faktu, iż niejednokrotnie jest to jedyna szansa na zapewnienie godnych warunków życia, wobec niemocy sprostania wymagającym, często specjalistycznym warunkom opieki – przy chorobach ciężkich i przewlekłych czy chociażby psychosomatycznych.

Brak nam czasu i cierpliwości na opiekę nad ludźmi starymi. Uspokajamy sumienia zrzucając ten obowiązek na barki organizacji pozarządowych, które – jak pokazuje nasze doświadczenie – trafiają na mur albo obojętności albo niezrozumienia wagi tego problemu. Jako Fundacja nie mamy złudzeń, jeżeli nie my, to tak naprawdę NIKT nie da szansy tym ludziom na GODNĄ i co najważniejsze zasłużoną „jesień życia”.

Dlatego przez swą działalność próbujemy apelować:

DAJMY SZANSĘ LUDZIOM STARSZYM.

 

Obecnie…

Jesteśmy w trakcie rozbudowy placówki przy ul. Oliwskiej 5. Rozbudowa polega na dobudowaniu nowego skrzydła placówki z przeznaczeniem na hospicjum. W kwietniu 2017 r. został ukończony stan surowy. Planowany termin oddania budynku do użytku to marzec/kwiecień 2018 r.

Inwestycja w zakresie budowy hospicjum polega na dobudowaniu skrzydła do istniejącej placówki oraz modernizacji istniejących ciągów komunikacyjnych, powiększeniu wspólnej dla obydwu placówek części rehabilitacyjno-terapeutycznej, umiejscowieniu nowoczesnej windy i wydzieleniu strefy pro mortem, a także przestrzeni posługi kapłańskiej. Utworzone w ten sposób hospicjum stacjonarne zaprojektowane zostało jako odrębnie funkcjonująca jednostka z wydzielonymi pomieszczeniami, własnym personelem i sprzętem specjalistycznym.

Celem inwestycji jest poszerzenie oferty Fundacji poprzez stworzenie warunków do przyjęcia pacjentów, którzy wymagają opieki paliatywnej i hospicyjnej. Inwestycja przyczyni się jednocześnie do usprawnienia dotychczasowych procedur oraz zwiększenia wydajności poszczególnych elementów technicznych i funkcjonalnych w ramach utworzonej i zmodernizowanej infrastruktury. Realizacja inwestycji przyczyni się do sprostania stale rosnącemu popytowi na usługi hospicyjne, opiekuńcze i pielęgnacyjne oraz rehabilitacyjne. Projektowane hospicjum z lokalizacją w Warszawie przy ulicy Oliwskiej 5, przewiduje docelowo utworzenie 96 miejsc dla pacjentów.

Planowana inwestycja stanowi dobudowę do istniejącego Domu Opieki. Projektowany budynek hospicjum będzie obiektem o 4 kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej. Będzie wpisany komunikacyjnie w projektowany układ dróg i ścieżek, do budynku doprowadzony zostanie dojazd z parkingiem i dojście piesze. Wraz z budową hospicjum zostanie zbudowana infrastruktura techniczna niezbędna do funkcjonowania obiektu. Zaprojektowano miejsce na gromadzenie odpadów oraz agregat prądotwórczy.

Podkreślamy, że budynek został zaprojektowany zgodnie z najnowszymi światowymi trendami w tej dziedzinie i będzie spełniał WSZYSTKIE wymogi niezbędne do realizowania usług hospicyjnych, paliatywnych czy terminalnych. Jego otwarcie będzie wydarzeniem na warszawskim rynku usług opiekuńczych, gdyż ośrodek przy ul. Oliwskiej 5 stanie się jednym z najnowocześniejszych i największych w Warszawie.

W obiekcie znajdować się będą:

 • pokoje dwuosobowe z pełnymi węzłami sanitarnymi,
 • dyżurki pielęgniarskie na każdym piętrze,
 • pokój lekarski,
 • sala rehabilitacyjna z pełnym wyposażeniem UGUL,
 • sale kąpielowe z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych,
 • sanitariaty z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych,
 • sala świetlicowa,
 • sala terapeutyczna,
 • sala pro mortem,
 • kaplica,
 • winda tzw. szpitalna z możliwością transportu łóżek z dostępem do wszystkich poziomów placówki, pomieszczenia administracyjne.

W hospicjum przewidziano również rozwiązania korzystne dla środowisk.

 • urządzenia ograniczające zużycie wody;
 • źródła światła w technologii LED;
 • oprzyrządowanie pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych w czujniki zmierzchu i ruchu z możliwością programowania czasu pracy źródeł światła;
 • urządzenia elektryczne i występujące komponenty końcowe instalacji z możliwie najwyższą klasą energetyczności;
 • system monitorowania i zarządzania niektórymi urządzeniami oraz komponentami wpiętymi do systemu.

Po zakończeniu realizacji inwestycji, kompleks opiekuńczo-pielęgnacyjny Fundacji „Pomoc Potrzebującym”, składać się będzie z następujących obiektów:

 1. budynek Domu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego (Oliwska 5) – trzykondygnacyjny obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w którym znajdują się 94 łóżka w pokojach jedno, dwu osobowych o średnim standardzie. Oprócz zlokalizowanych w budynku pokoi i gabinetów zabiegowych w obiekcie znajduje się taras widokowy oraz ogród zimowy, a także pozostała przestrzeń rekreacyjna przystosowana do odwiedzin, spotkań i odpoczynku.
 2. budynek Hospicjum (Oliwska 5) – obiekt w zabudowie trzykondygnacyjny z częściowym obniżeniem do dwóch kondygnacji. Budynek z pokojami, salami zabiegowymi i pozostałymi przestrzeniami użytkowo-funkcjonalnymi.

Fundacja zakłada, że uruchomienie placówki hospicyjnej dodatkowo pozwoli na poszerzenie oferty edukacyjno-warsztatowej i wprowadzenie dodatkowych usług dla osób poszukujących wsparcia zarówno w formie: odpłatnych zajęć (np. dla opiekunów osób chorych w stanach paliatywnych i hospicyjnych, różnych form terapii – np. leczenia afazji, prawidłowego żywienia, profilaktyki chorób nowotworowych, miażdżycowych, odpłatnych zajęć z opieki – jako uzupełnienie kwalifikacji zawodowych itp.) oraz minimalnie odpłatnych (z dofinansowaniem) form usługi rehabilitacyjnej i ruchowej (np. pilates dla dorosłych, zdrowy kręgosłup, fit 50+). Planujemy, że działania te mogą i powinny być adresowane m.in. do kombatantów, tym bardziej, że od 2 lat współpracujemy ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK. Członkowie Związku korzystają z naszej infrastruktury zarówno w trakcie zajęć rehabilitacyjnych jak i terapeutycznych.

Budynek już stoi, ale…

Na obecnym etapie budowy jesteśmy na etapie wykończenia budynku – w tym wyposażenia wnętrz. Dla Fundacji to jeden z najtrudniejszych etapów, bo wymagający największych nakładów finansowych (zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia). Mimo kredytu na budowę z pewnością nie będziemy w stanie pokryć wszystkich kosztów z własnych środków.

Dlatego apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli oraz potencjalnych sponsorów o dofinansowanie końcowej fazy budowy hospicjum.

Jesteśmy otwarci na współpracę i różne formy sponsoringu, tak by dać możliwość osobom potrzebującym skorzystania z naszych usług opiekuńczo-hospicyjnych – już w przyszłym roku. Będziemy wdzięczni za każdy gest dobrej woli. Wszystkie darowizny na ten cel można wpłacać bezpośrednio na konto Fundacji lub kontaktować się bezpośrednio z zarządem (tel. +48 502 020251)  w celu uzgodnienia możliwych form współpracy sponsorskiej (np. zakup sprzętu lub doposażenie sali rehabilitacyjnej).

Będziemy zobowiązani za każdą formę okazanego wsparcia.

Żeby zrozumieć starość trzeba odwiedzić nasz dom. Dlatego także do PAŃSTWA zwracamy się z gorącą prośbą o chęć wsparcia naszych działań, chociaż w drobnym wymiarze.

 

Niech wyznacznikiem naszego człowieczeństwa będzie sposób, w jaki traktujemy ludzi starszych.

Nie wstydźmy się starości, bo jest ona nieuniknionym elementem życia każdego z nas…

Postarajmy się starość uczynić godną i piękną….

Dajmy siebie tym, którzy potrzebują.

Jeżeli chcą się Państwo zapoznać z tym, jak wygląda praca w naszej placówce, jakie są opinie i jaka jest jej historia, zapraszamy do wysłuchania reportażu Pani Grażyny Wielowieyjskiej pt. „DOM” , który ukazał się na antenie Programu 1 Polskiego Radia w listopadzie 2017 r.

a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved. Powered by Visomedia.pl