Godziny otwarcia – pn-pt: 8:00 – 16:00

Uzyskaj pomoc 502 020 259 (info/przyjęcia), 504 112 030  (info/przyjęcia), (22) 674 74 42 (info)

How can we help you?

Zadzwoń
502020259

Projekt „Dać szansę”

Ekonomia społeczna jako forma inkluzji społecznej kobiet osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności” będzie realizowany w ramach priorytetu 4 Programu Operacyjnego FIO 2012 „Rozwój ekonomii społecznej”.

Projekt jest adresowany do kobiet odbywających karę pozbawienia wolności oraz instytucji sektora publicznego zaangażowanych w proces inkluzji społecznej osób opuszczających zakład penitencjarny po odbyciu kary (MOPS, Urząd Dzielnicy, Areszt Śledczy Warszawa Grochów, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Warszawa, Jednostka Pomocnicza IGB Mazovia). Projektem zostanie objętych 30 kobiet osadzonych (w 2 edycjach po 15 osób) oraz 5 instytucji, które lokalnie zostaną zaangażowane w tworzenia partnerstwa i budowania podstaw pod wspólne działania umożliwiające rozwój ekonomii społecznej w regionie. Beneficjentki będą miały możliwości nabycia nowych kwalifikacji zawodowych albo ich zmodyfikowania na potrzeby ewaluującego rynku pracy oraz sprofilowania umiejętności zawodowych do potrzeb przyszłego podmiotu ekonomii społecznej (usługi opiekuńcze na rzecz osób niesamodzielnych). Ich obecne kwalifikacje są zdezaktualizowane, a sytuacja społeczna praktycznie pozbawia ich szans na aktywne poszukiwanie i zdobycie pracy, tym samym skazuje na społeczną marginalizację. Jednocześnie rynek pracy nie ma ofert dostosowanych do ich predyspozycji. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia i inkluzji społecznej przez osoby osadzone odbywające karę pozbawianie wolności oraz edukacja i upowszechnianie idei ekonomii społecznej jako narzędzia outplacementu osób opuszczających zakład karny.

Projekt w celach szczegółowych ma wzmocnić zawodowy i osobisty potencjał beneficjentek poprzez wzrost ich kompetencji i samooceny oraz zbudować poczucie jedności w celu podjęcia pracy zespołowej. Projekt umożliwi zdobycie poszukiwanego zawodu opiekuna ludzi starszych oraz pokaże możliwości budowania wspólnego przedsięwzięcia biznesowego (ekonomia społeczna). Tym samym uzyskanie niezbędnego minimum jako bazy społecznej i materialnej do dalszego życia „zgodnie z prawem” bez powrotu na drogę przestępczą. Podjęte przez Fundację działania i przyjęta metodyka szkoleń (m.in. wsparcie psychologa i pracownika socjalnego) będą kształtowały właściwe postawy wobec ludzi starszych, wpływając na zmianę sposobu postrzegania i roli seniorów i osób chorych w naszym społeczeństwie – zarówno w skali rodziny beneficjentek jak i ich otoczenia. Wyłonienie liderek zespołu (w każdej edycji) pozwoli w przyszłości, w oparciu o zbudowane partnerstwo, stworzyć zarówno podmiot ekonomii społecznej jak i rynek dla oferowanych przez ten podmiot usług (opieka nad osobami niesamodzielnymi), wsparty działaniem instytucjonalnym.

Wartością dodaną projektu będzie podniesie poziom usług opiekuńczych na rynku lokalnym (Targówek – szczególnie narażony procesem starzenia się społeczeństwa), zapewniając fachową i komplementarną opiekę osobom starszym zarówno przebywającym w ośrodkach stacjonarnych jak i w domu.

Program rozpocznie się w lipcu 2012 i trwać będzie 8 miesięcy. Będzie podzielony na 2 edycje. operacyjnie dla kobiet osadzonych rozpocznie się w dniu 01.08.2012 r. Będzie podzielony na II Edycje – 4 miesięczne. Zakończenie projektu jest przewidziane na maj 2013 r. Projekt przewiduje udział 30 kobiet – 15 kobiet dla każdej edycji.

Projekt obejmie:

Szkolenie wykładowe (merytoryka): 6 tygodni – w tym szkolenie z zakresu: psychologii (budowanie relacji w grupie, trening interpersonalny), psychologia wieku starczego – przygotowanie do kontaktu z osobami chorymi i starszymi, wykłady z zakresu: geriatrii i gerontologii, pierwszej pomocy, podstaw opieki nad osobą niesamodzielną, specyfiki chorób okresu starczego, diety osób starszych; prawa rodzinnego i prawa pracy, opieki społecznej. Program zajęć zostanie uzupełniony o podstawy ekonomii społecznej – jako jednej z metod samodzielnej egzystencji zawodowej po odzyskaniu wolności przez osadzone.

Dodatkowo zostanie uruchomiony punkt doradztwa prawnego dla uczestniczek projektu we wszelkich sprawach dotyczących ich spraw bytowych i prawnych.

Praktyki zawodowe: 12 tygodni – wykonywanie czynności opiekuńczych ze wsparciem pielęgniarki prowadzącej i pod nadzorem pielęgniarskim na etapie warsztatowym wraz z rozwijaniem i uzupełnianiem kwalifikacji zawodowych z etapu wykładowego.

Projekt zostanie zakończony wydaniem certyfikatów potwierdzających zdobytą wiedzę co pozwoli podjąć w przyszłości pracę zarówno w placówkach opiekuńczych o podobnym profilu jak nasza albo w formie samodzielnej jako opiekun domowy dla osób starszych np. w formie spółdzielni socjalnej prowadzonej i organizowanej przez osadzone przy wsparciu naszej organizacji.

Mamy nadzieję, że projekt ten będzie realną szansą nie tylko na podniesienie kwalifikacji zawodowych osadzonych, ale na uzyskanie sprawności i umiejętności umożliwiających im poruszanie się po rynku pracy po odzyskaniu wolności – bez obawy o kwalifikacje i niezbędne predyspozycje oczekiwane przez przyszłych pracodawców. Z pewnością ukończenie tego projektu przybliży beneficjentki od upragnionej stabilizacji finansowej i życiowej, da im oczekiwaną samodzielność w kontakcie z dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy także w kontekście nowych form zatrudnienia jakim jest – szczególnie dla osób osadzonych – ekonomia społeczna.

Zakończenie realizacji I EDYCJI PROJEKTU „DAĆ SZANSĘ”

W dniu 31.12.2012 r. nasza organizacja zakończyła realizację EDYCJI projektu „Dać Szansę” w ramach Programu Operacyjnego FIO 2012.

W edycji wzięło udział 15 osób – kobiet odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym/Zakładzie Karnym Warszawa Grochów.

Frekwencja wyniosła – 99% – odnotowaliśmy pojedyncze absencje związane z chorobą uczestniczek lub wstrzymaniem wyjścia do pracy w związku z toczącymi się sprawami w sądzie. Były to jednak pojedyncze absencje, które nie miały wpływu na aktywność grupy.

Do praktyk zawodowych zostało zakwalifikowanych 15 kobiet, 13 kobiet (86%) ukończyło praktyki z wynikiem pozytywnym. 2 uczestniczki ukończyły pełen zakres praktyk, ale nie uczestniczyły we wszystkich zajęciach – biorąc pod uwagę specyfikę pracy, którą wykonywały było to niemożliwe. Otrzymały dyplom, ale ze względu na zbyt niską liczbę godzin w ramach praktyki zawodowej „przyłóżkowej” nie mogły otrzymać potwierdzenia nabycia pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu opiekuna osób starszych. Ich wiedza została potwierdzona na poziomie teoretycznym.

W ramach Forum na Rzecz Ekonomii Społecznej odbyliśmy 2 zjazdy wyjazdowe oraz zajęcia warsztatowe w siedzibie Fundacji, To było 30 godzin warsztatów z zakresu podstaw i otoczenia ekonomii społecznej. W Forum wzięło 6 podmiotów – 12 osób, zaangażowanych w proces inkluzji społecznej osób osadzonych. To były zajęcia, które pomogły nam zbliżyć wspólne stabnowisko, poznać się i nareszcie odnaleź wspólne obszary działania. Budowaliśmy mosty i szukaliśmy porozumienia. W efekecie – podpisaliśmy list intencyjny w sprawie partnerstwa projektowego (partycypacja na rzecz osadzonych). Bez tego projektu byłoby to z pewnością nie możliwe.

Szukasz domu opieki?

Zadzwoń 502020259
Zainteresowanych warunkami przyjęcia i ogólnym opisem placówki zapraszamy do kontaktu.
a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved. Powered by Visomedia.pl